Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie to projekt innowacyjny realizowany przez Fundację "Promyk Słońca" w partnerstwie z Gminą Wrocław w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w okresie od 02.04.2012 do 30.05.2014 r.

Odbiorcy projektu: 50 uczniów z wrocławskich szkół podstawowych (klasy 4-6) i gimnazjów (klasy 1-3) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i indywidualnym nauczaniem.

Cel główny: Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności i zmniejszenia uciążliwości nauczania indywidualnego uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i indywidualnym nauczaniem (IN).

Cele szczegółowe:

Opracowanie i wdrożenie modelu nauczania zdalnego w IN i SPE.
Opracowanie i wdrożenie narzędzi dla podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami z IN i SPE.
Opracowanie i przekazanie do MEN rekomendacji dla wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających włączenie produktu finalnego do powszechnej praktyki.