Centrum Nauczania na Odległość jest szkołą, działającą na podstawie Ustawy o systemie oświaty. Placówka specjalizuje się w nauczaniu na odległość, realizuje ofertę edukacyjną odpowiadającą na indywidualne potrzeby uczniów. Zajęcia w ramach Centrum są organizowane dla dzieci z różnych szkół, w różnym wieku, znajdujących się na różnych etapach edukacyjnych.

Zadania Centrum

 • umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności na poziomie odpowiednim do poziomu rozwoju dziecka;
 • realizacja celów zawartych w programach nauczania w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby dziecka;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów;
 • wspieranie uzdolnień, przeciwdziałanie trudnościom i wspomaganie terapii w zakresie specyficznych trudności dziecka.

Kadra Centrum

 • nauczyciele przedmiotów merytorycznych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum;
 • pedagodzy zdolności/specjaliści – wykładowcy szkół średnich i wyższych uczelni, którzy mogą realizować zajęcia z uczniami zdolnymi, umożliwiając im pogłębianie bardziej specjalistycznej wiedzy na wyższym poziomie;
 • terapeuci pedagogiczni, pedagodzy i psycholodzy, zapewniający pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • personel administracyjny – odpowiedzialny za organizację zajęć i zapewnienie odpowiedniego sprzętu uczniom i nauczycielom.

Organizacja zajęć

polega na:

 • zapewnieniu odpowiedniej kadry merytorycznej do przeprowadzenia zajęć;
 • przygotowaniu harmonogramu zajęć dla uczniów i nauczycieli;
 • przydzielaniu nauczycieli do odpowiednich zajęć i uczniów;
 • łączeniu uczniów w zespoły;
 • zapewnieniu odpowiedniego sprzętu informatycznego uczniom (komputery, oprogramowanie, dostęp do Internetu); sprzęt zostaje uczniom użyczony bezpłatnie na czas udziału w Projekcie;
 • zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia Centrum na użytek nauczycieli (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dostęp do Internetu, skaner, kserokopiarka, materiały biurowe);
 • zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania sprzętu i platformy internetowej;

Rodzaje zajęć

Centrum realizuje zajęcia edukacyjne oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych i 1 – 3 gimnazjów. Rodzaje prowadzonych zajęć:

 • edukacyjne;
 • dydaktyczno-wyrównawcze;
 • korekcyjno-kompensacyjne;
 • rozwijające uzdolnienia;
 • konsultacje z psychologiem/pedagogiem.

Program zajęć uwzględnia treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a także treści wykraczające poza podstawę programową. Zajęcia są organizowane w szczególności z przedmiotów: język polski, język obcy,  matematyka, geografia, przyroda, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka. W przypadku indywidualnych potrzeb nauczanie może objąć również inne przedmioty, w tym przedmioty z dziedzin pozaszkolnych, w których uczniowie przejawiają szczególne uzdolnienia i predyspozycje, np. grafiki komputerowej. Nauczanie nie obejmuje zajęć ruchowych, techniki, muzyki, plastyki oraz religii. Zakres wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ustalany jest indywidualnie, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dziecka.

Objęcie dziecka wsparciem

 • dziecko zgłaszane jest do Centrum przez rodzica / opiekuna prawnego, na podstawie opinii / orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, po konsultacjach z poradnią i szkołą macierzystą;
 • grupy docelowe zostały omówione w innej części modelu;
 • czas objęcia dziecka wsparciem i  rodzaj wsparcia uzależniony jest od wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wystawiła opinię / orzeczenie.

Sposób realizacji zajęć

 • zanim uczeń rozpocznie zajęcia przeprowadzona zostaje diagnoza wstępna, pozwalająca zweryfikować informacje zawarte w opinii/orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz określić potrzeby ucznia;
 • wyniki diagnozy potrzeb na wejściu stanowią podstawę do określenia rodzaju i celu zajęć oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Na podstawie diagnozy wstępnej opracowany jest dla ucznia indywidualny program nauczania;
 • dzieci mogą być nauczane indywidualnie lub w grupach;
 • zajęcia są realizowane w określonych godzinach, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem;
 • zajęcia są organizowane w dni robocze, w godzinach 8.00 – 16.00, lub w innych, w zależności od możliwości i indywidualnych predyspozycji dziecka;
 • zajęcia nie są organizowane w terminach przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określonych rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego;
 • aby wziąć udział w zajęciach, uczeń i nauczyciel zobowiązani są zalogować się na  platformie edukacyjnej w określonym dniu i godzinie;
 • zajęcia realizowane są w trybie synchronicznym; funkcjonalności platformy umożliwiają kontakt wzrokowy i słuchowy wszystkich uczestników zajęć. Nauczyciel prowadzi zajęcia ze stanowiska zainstalowanego w Centrum, uczeń uczestniczy w zajęciach będąc w domu i korzystając z użyczonego z Centrum sprzętu komputerowego;
 • godzina lekcyjna trwa 45 minut; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 60 min;
 • za organizację pomocy dydaktycznych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi multimedialnych i opracowanie dla ucznia indywidualnego programu odpowiada nauczyciel;
 • nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

Sposób oceniania

W Centrum funkcjonują następujące sposoby oceniania postępów dziecka:

Ocena opisowa -  wystawiana przez nauczyciela, na podstawie zachowania ucznia, jakości jego pracy, stosunku do przedmiotu, osiąganych postępów, zaangażowania, aktywności na zajęciach i twórczych pomysłów, z uwzględnieniem specyficznych ograniczeń lub uzdolnień każdego dziecka;
Ocena cyfrowa (1-6) – wystawiana zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie oceniania, stosowana na zajęciach przedmiotowych, oceniająca wiedzę i nabyte umiejętności;
Wszystkie oceny są znane dzieciom i ich rodzicom.
Oceny każdorazowo są omawiane - dziecko rozumie, co zrobiło dobrze oraz nad czym i jak ma jeszcze pracować.

Dokumentacja

Dokumentację zajęć stanowią: dzienniki zajęć i karty obserwacji ucznia. Dokumentacja jest prowadzona przez nauczycieli.

Komunikacja z rodzicami / opiekunami prawnymi

 • prawidłowy przepływ informacji pomiędzy rodzicem i Centrum jest podstawą prawidłowej realizacji nauczania;
 • rodzice / opiekunowie prawni informowani są o wynikach diagnozy wstępnej;
 • rodzaj zajęć i wsparcie, jakim objęte będzie dziecko, będzie uzgadniany i konsultowany z jego rodzicami / opiekunami prawnymi;
 • rodzice mają prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielami i pedagogami / lub psychologami pracującymi z dzieckiem;
 • konsultacje dotyczą przede wszystkim omówienia osiągnięć i postępów dziecka, zachowania podczas zajęć oraz poinformowania o ewentualnych problemach i uzgodnieniu wspólnych działań zmierzających do ich zaradzenia;
 • konsultacje są prowadzone co najmniej raz w miesiącu, w zależności od potrzeb, online za pomocą platformy internetowej lub w innych, dogodnych dla obu stron formach;
 • termin konsultacji uzgadniany jest między nauczycielem i rodzicem / opiekunem prawnym bezpośrednio lub za pośrednictwem personelu administracyjnego Centrum.

Nadzór organizacyjny i rozwiązywanie problemów

Za nadzór organizacyjny nad przebiegiem nauczania i prowadzenia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego odpowiada personel administracyjny Centrum. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej i niezgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka na zajęciach, rozumianej jako brak zalogowania się dziecka w ustalonym dniu i godzinie do platformy edukacyjnej, nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka celem ustalenia przyczyn i dalszego postępowania. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie nauczyciela, dziecka lub z powodów technicznych, przesuwane są na inny termin, uzgodniony przez personel administracyjny. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem sprzętu i platformy edukacyjnej muszą być niezwłocznie zgłaszane personelowi administracyjnemu Centrum, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie, serwis i ewentualną naprawę lub wymianę.