Diagnoza problemu była punktem wyjścia do tworzenia projektu już na etapie wnioskowania o dofinansowanie, jednak po rozpoczęciu realizacji projektu, dla uniknięcia działań niecelowych, wtórnych lub nieefektywnych, nie odpowiadających dokładnie na potrzeby grupy docelowej, przygotowana została szczegółowa diagnoza wszystkich interesujących nas obszarów. Analiza problemu i sformułowanie diagnozy zostało przez nas powierzone Zespołowi Ekspertów, którzy skupili się na następujących działaniach:

1. przeprowadzeniu pogłębionej analizy grupy odbiorców
2. przeprowadzeniu analizy istniejących w interesującym nas obszarze rozwiązań i narzędzi
3. opracowaniu wstępnej wersji produktu finalnego.

Efektem ich pracy jest dokument, zawierający:

  • Podstawy prawne
  • Analizę istniejących rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących indywidualnego nauczania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Analizę sytuacji i problemów grupy docelowej: uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Szczegółową analizę sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław
  • Opis pilotażowego programu nauczania online przeprowadzonego w 2010 r. w szkołach na terenie Wrocławia
  • Analizę przepisów prawa oświatowego dotyczących kształcenia na odległość
  • Przegląd nowych technologii informatycznych stosowanych w edukacji w Polsce i na świecie
  • Omówienie przykładowych rozwiązań w zakresie nauczania na odległość stosowanych w innych krajach.
  • Analizę sposobu finansowania edukacji w zakresie indywidualnego nauczania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Całość raportu: Diagnoza sytuacji wyjściowej