Przy realizacji projektu i opracowaniu modelu nauczania na odległość współpracowaliśmy z wieloma ekspertami z różnych dziedzin. Oto skład zespołu:

 1. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło - profesor zwyczajny, matematyk i informatyk, pracownik naukowy Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspert z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji;
 2. Prof. dr Antoni Jeżowski - doktor nauk ekonomicznych, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, wykładowca Instytutu Spraw Publicznych w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca Instytutu Badań w Oświacie, ekspert z zakresu finansowania oświaty;
 3. dr Dominika Woźniewska-Żol - doktor nauk prawnych, specjalistka prawa socjalnego, od lat działająca na rzecz poprawy sytuacji rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi;
 4. dr Anna Beata Kwiatkowska - doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki, wykładowca w Zakładzie Metodyki Nauczania Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadzi badania nad metodyką pracy z uczniem zdolnym i wspomaganiem nauczania pracą na platformie elektronicznej;
 5. Emilia Wojdyła - dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych w Kuratorium Oświaty w Warszawie, wcześniej: zastępca dyrektora departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych i Radca Ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, współautorka zmian systemowych w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 6. Ewa Szczęch - kierownik Działu Wspomagania Edukacyjnego w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu;
 7. Monika Abraszewska - pedagog, terapeuta pedagogiczny, wykładowca kursów doskonalących dla nauczycieli;
 8. Hanna Darian - psycholog, nauczyciel, wykładowca kursów doskonalących dla nauczycieli;
 9. Leszek Zielonka - radca prawny,
 10. Dorota Majchrzyk - pedagog;
 11. Adam Tabisz - informatyk.