Obecnie w Polsce nauczanie na odległość realizowane jest w kształceniu ustawicznym dorosłych (KOWEZiU) i szkolnictwie wyższym. Próby takie podejmowane są również  dla dzieci przebywających czasowo za granicą (ORPEG, projekt „Otwarta szkoła”). Nie istnieją jednak rozwiązania odpowiadające swym zakresem opracowanemu w ramach projektu modelowi. Dotychczasowe rozwiązania nie uwzględniają specyfiki pracy z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby edukacyjne. W dużej mierze wykorzystują uprzednio przygotowane materiały na platformie e-learningowej (kontakt asynchroniczny), nie koncentrując się na kontakcie w czasie rzeczywistym (synchronicznym). Rozwiązania te nie zawierają również elementu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz nie poruszają kwestii integracji z innymi uczniami. Model stanowi więc rozwiązanie innowacyjne w obszarach grupy docelowej i metodycznym.

Model opracowany przez Fundację stanowi rozwiązanie innowacyjne -  jest to nowy sposób organizacji kształcenia i wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kształcenie to odbywa się w przestrzeni wirtualnej na platformie edukacyjnej, w czasie rzeczywistym, z zachowaniem kontaktu wzrokowego i słuchowego pomiędzy nauczycielem i uczniami. Nauczyciel pracuje z wyspecjalizowanego Centrum Nauczania na Odległość, a uczeń – z domu (lub z dowolnego innego miejsca), korzystając z użyczonego z Centrum sprzętu komputerowego (laptop z piórem elektronicznym i tabletem graficznym). Obok zajęć przedmiotowych uczniom proponuje się wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (w zależności od potrzeb – zajęcia z psychologiem, pedagogiem lub terapeutą pedagogicznym). Dla każdego ucznia opracowywany jest indywidualny program. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w 2-3- osobowych grupach.

Podczas testowania modelu opracowano publikację składającą się z 3 części:

Opis modelu nauczania na odległość - zawiera podstawowe założenia nauczania na odległość, opis grupy docelowej z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do kształcenia na odległość, opis środowiska, w tym narzędzi informatycznych wraz z przykładową konfiguracją platformy edukacyjnej, informacje dotyczące wymagań sprzętowych i minimalnych kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli, wskazówki dotyczące wdrażania modelu (wymagania początkowe) oraz wytyczne dotyczące organizacji zajęć w ramach Centrum Nauczania na Odległość.

Ta część produktu finalnego zawiera ponadto wykaz narzędzi informatycznych, program szkolenia dla nauczycieli, plan i narzędzia do diagnozy wstępnej uczniów/uczennic oraz arkusz obserwacji ucznia/uczennicy.

Poradnik metodyczny dla nauczycieli – przybliża w sposób praktyczny formy i metody pracy w zdalnym modelu nauczania.  W pierwszej części poradnika znalazły się materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu specyfiki pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z uzdolnieniami, a także z trudnościami w nauce). Część druga zawiera wskazówki metodyczne dla nauczycieli wraz z przykładowymi programami nauczania i konspektami zajęć, które stanowić mogą dla przyszłych użytkowników inspirację i pomoc w planowaniu i realizacji własnych zajęć. Poradnik zawiera szereg przykładów pracy z uczniami, które dają obraz procesu edukacyjnego od diagnozy poprzez zajęcia do efektów działań. Istotnym elementem, obok przykładów zajęć
z poszczególnych przedmiotów, są przykłady realizacji zajęć integracyjnych, zajęć z psychologiem czy terapeutą pedagogicznym.

Instrukcja techniczna – stanowi materiał szkoleniowy dla przyszłych użytkowników. Prezentuje narzędzia platformy edukacyjnej i pokazuje, jak krok po kroku tworzyć wirtualne środowisko kształcenia i z niego korzystać – od logowania na platformie, tworzenia sal, folderów z zadaniami po uruchamianie narzędzi do spotkań w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamery, mikrofonu i współdzielonej tablicy.
Elementy produktu finalnego stanowią instrukcję umożliwiającą przyszłym użytkownikom samodzielne wdrożenie modelu i jego prawidłowe stosowanie. Wymagania początkowe dla wdrożenia modelu nie są zbyt wygórowane, a wykorzystywane narzędzia informatyczne nie sprawiają trudności uczniom ani nauczycielom, co potwierdzają wyniki ewaluacji zewnętrznej.

Innowacyjność rozwiązania polega na sposobie organizacji kształcenia i wspierania uczniów z IN i SPE ze szkół podstawowych i gimnazjów, który wykorzystuje technologię informacyjno-komunikacyjną i nowe metody nauczania. Innowacja polega na:

1. prowadzeniu nauczania w formie zajęć na odległość. Kształcenie prowadzone jest w wirtualnym środowisku (na platformie edukacyjnej), które umożliwia zdalną pracę nauczycieli z uczniami w czasie synchronicznym oraz pracę asynchroniczną uczniów i nauczycieli. W konsekwencji, to miejsce staje się medium komunikacyjnym i zasobowym dla procesu kształcenia, jak również medium organizacyjnym tego procesu (np. dla celów ewaluacji).
W zależności od potrzeb dziecka zajęcia mogą odbywać się w grupach lub indywidualnie.
Ten innowacyjny sposób kształcenia pozwala wyeliminować dotychczasowe problemy organizacyjno-logistyczne nauczania w domu i zajęć dodatkowych.

2. utworzeniu jednostki specjalizującej się w kształceniu na odległość (Centrum Nauczania na Odległość),  która realizuje ofertę edukacyjną odpowiadającą na indywidualne potrzeby uczniów; zatrudnia kadrę, która zna specyfikę pracy z uczniem ze SPE i IN i stosuje nowatorskie, atrakcyjne dla uczniów metody nauczania.
Ramy prawne funkcjonowania Centrum i sposób jego finansowania opisane są w Opisie modelu.

3. wypracowaniu standardów organizowania zajęć dodatkowych dla uczniów. Dla każdego ucznia opracowany zostaje indywidualny program, odpowiadający jego potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym. Programy te uwzględniają: treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego realizowanej w szkołach, treści wykraczające poza materiał szkoły, a w przypadku uczniów zdolnych – możliwość pracy z naukowcem/wykładowcą akademickim (mistrzem) oraz pracę nad rozwojem społeczno-emocjonalnym dziecka (konsultacje z  psychologiem/pedagogiem).