Zgodnie z założeniami określonymi w Strategii wdrażania wstępnej wersji produktu finalnego, przygotowanej przez Zespół Ekspertów, model zdalnego nauczania był testowany na grupie 50 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W grupie tej znajdowali się uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum:

  • objęci indywidualnym nauczaniem - 25
  • z trudnościami szkolnymi – 13
  • z uzdolnieniami – 12

W grupie testowej znaleźli się m.in. uczniowie z niepełnosprawnością oraz uczniowie z terenów wiejskich.

Każde dziecko uczestniczyło w zajęciach dodatkowych (poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi):

  • średnio 8 godz. w miesiącu – z wybranych przedmiotów
  • średnio 4 godz. w miesiacu – pomoc psychologiczno-pedagogiczna (zajęcia z psychologiem/pedagogiem/terapeutą pedagogicznym). Rodzaj przydzielonego wsparcia uzależniony był od potrzeb konkretnego ucznia określonych w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone były indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach. Z uwagi na bardzo zróżnicowane potrzeby uczniów dominowały zajęcia indywidualne.

W ramach zajęć z pedagogiem prowadzone były dodatkowo zajęcia integracyjne, podczas których uczniowie pracowali metodą projektu, w grupach 4-5 osobowych, zróżnicowanych pod względem wieku, jak i możliwości intelektualnych (w jednej grupie spotykali się uczniowie z uzdolnieniami, z trudnościami w nauce, na pograniczu normy intelektualnej czy z niepełnosprawnością).

Przeprowadzona została ocena wstępna (diagnoza potrzeb - psychologiczna, pedagogiczna, nauczycielska) każdego ucznia, będąca podstawą do opracowania dla dziecka indywidualnego programu. Każdy uczeń trzykrotnie poddawany był ocenie – na wejściu, na półmetku (po 5 miesiącach) oraz na koniec udziału w testowaniu; zebrany materiał wykorzystany był do oceny skuteczności i efektywności zastosowanego modelu w pracy z uczniami.

Testowanie dotyczyło godzin dodatkowych. Nie było możliwe przetestowanie modelu na godzinach obowiązkowych, gdyż w ramach projektów nie można finansować zadań własnych jst (uniknęliśmy podwójnego finansowania).

Testowanie trwało od 1 lutego 2013 do 31 stycznia 2014. W okresie wakacji zajęcia były zawieszone.