Użytkownikami modelu mogą być organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja. Jednostka samorządu terytorialnego może zlecić realizację nauczania na odległość wyspecjalizowanej placówce, np. organizacji pozarządowej prowadzącej szkołę/placówkę oświatową. Docelowymi użytkownikami modelu są nauczyciele i rodzice/opiekunowie prawni uczniów.

Odbiorcami są uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów, objęci indywidualnym nauczaniem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w 2010 r. w szkołach podstawowych było to łącznie 22787 osób, w gimnazjach: 16 614 osób), którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia z zastosowaniem proponowanego modelu nauczania, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w produkcie finalnym. Model jest wskazany dla uczniów:

  • objętych indywidualnym nauczaniem, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły i uczą się w domu (w izolacji od grupy rówieśniczej), gdzie przychodzi do nich nauczyciel. Uczniowie ci muszą mieć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
  • zdolnych, którym trzeba stworzyć optymalne warunki rozwoju uzdolnień, w przeciwnym razie ich potencjał może zostać zaprzepaszczony. Uczniowie ci muszą mieć opinię o indywidualnym programie nauczania lub indywidualnym toku nauki.
  • z trudnościami, którzy wymagają dodatkowego wsparcia. Uczniowie ci muszą mieć opinię potwierdzającą zdiagnozowane trudności.
  • niepełnosprawnych (z orzeczeniem o niepełnosprawności/potrzebie kształcenia specjalnego), którym organizacja dojazdów i np. bariery architektoniczne utrudniają korzystanie z zajęć dodatkowych, a jednocześnie rodzaj niepełnosprawności nie uniemożliwia posługiwanie się stosowanymi w modelu narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi.

Przeciwwskazaniami do włączenia do grupy docelowej są: upośledzenie umysłowe, epilepsja, ADHD.

O tym, że z opracowanego narzędzia korzystać będą uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów zdecydował fakt, że właśnie na tych etapach edukacyjnych najwięcej uczniów przejawia specjalne potrzeby (w tym specyficzne trudności) i realizuje obowiązek szkolny w nauczaniu indywidualnym; na etapie ponadgimnazjalnym takich uczniów jest już zdecydowanie mniej (dane Gminy Wrocław). Organy prowadzące – niezależnie od ich typu (jst, organizacje pozarządowe, itp.) są w tej sytuacji naturalnym użytkownikiem – to one mogą zadecydować o wyborze takiego modelu nauczania.

Rozwiązanie zakłada podjęcie przez organ prowadzący działań związanych z utworzeniem Centrum Nauczania na Odległość. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty tworzenie szkół danego typu przypisane jest dla określonych szczebli jednostek samorządu terytorialnego. CNnO to szkoła typu podstawowego albo gimnazjum, ewentualnie zespół szkół, w skład którego wchodzą oba typy szkół. Tworzenie szkół podstawowych i gimnazjów należy do zadań własnych samorządu szczebla gminnego. Z tego powodu adresatami niniejszej innowacji są przede wszystkim organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja, czyli gminy.